Klimatsmart Certifiering av Kollagring i Marken

Inkonova AB och RISE

Test hur drönare med hjälp av AI gör det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga och till konsument skapa en klimatsmartsmärkt primärproduktion.

Dax för Brax – fiske som gynnar Östersjön

Race For The Baltic

Test av nya metoder för kustnära fiske av brax och id för utveckling av nya konsumentprodukter och mer samverkan för att minska övergödningen av Östersjön.

Konkret cirkulärt livsmedelssystem

Renahav Sverige AB

Test av cirkulärt system där matsvinn och sidoströmmar ersätter småfisk och soja som foder för lax- och fiskodling.

Boost – en bönbaserad ost

RISE

Utveckling av en vegetabilisk ost baserad på den svenska åkerbönan vilken gör en mer diversifierad primärproduktion möjlig och mer hållbara alternativ på smörgåsen.

Naturbeteskött med virtuella stängsel

RISE

Test hur virtuella stängsel kan minska stressen hos nötkreatur och möjliggöra regenerativt bete och naturvårdsbetning.

Svinn-labb

Rädda barnen

Utbildning och kunskapsspridning om matsvinn bland barn, unga och vuxna, vilken skapar en lokal gräsrotsrörelse och ökar social hållbarhet.

Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering

Robust Seed Technology A&F AB

Pilottest av frövitalisering direkt i primärproduktionen, för fler och friskare plantor på mindre yta och större volymer av hälsosam mat.


Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn

Saveggy AB och Lunds universitet

Praktiska försök med ett alternativ till skyddsplast på gurka som är ätbart och kan ersätta plastförpackningar runt frukt och grönsaker.